สินเชื่อต่างชาติทำงานในไทย

ชาวต่างกู้คนเดียวหรือไม่ได้สมรสกับคนไทยซื้อที่อยู่อาศัยได้เฉพาะคอนโดมิเนียม (ต้องมีใบต่างด้าว) กรณีแต่งงานกับคนไทยคู่สมรสกู้ร่วม (ไม่จำกัดเพศ)

วงเงินกู้
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 60-70% (กรณีที่อยู่อาศัยมือหนึ่ง)  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 70-85% (กรณีที่อยู่อาศัยมือสอง)
– สูงสุด ไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 65 ปี (กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติ / อายุ
– อายุ 22 (เต็ม) – 60 ปี
– ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี
รายได้
ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 50-60% ของรายได้
ลูกจ้างทั่วไป
– ลูกจ้างอายุงาน 2 ปีขึ้นไป (อายุงานที่ปัจจุบันผ่านทดลองงาน รวมกับที่เดิมได้ 2 ปี)
– ธุรกิจส่วนตัว เปิดกิจการ 2 ปี มีเอกสารจดกิจการแสดง​ หรือสัญญาเช่าร้านค้า

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องการกรณีรายได้ประจำ

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช. ทะเบียนบ้านที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประเทศที่พักอาศัย
4. สำเนาพาสปอร์ตสามี (ถ้ามี)
5. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านรายได้

1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 3 เดือน
3. สเตทเม้นท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
4. ใบเสียภาษี (Tax Return) ย้อนหลัง2ปี (ถ้ามี)
5. สเตทเม้นท์หมุนเวียนบัญชีที่ไทยย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องการกรณีธุรกิจส่วนตัว

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช. ทะเบียนบ้านที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประเทศที่พักอาศัย
4. สำเนาพาสปอร์ตสามี (ถ้ามี)
5. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านรายได้

1. หนังสือจดทะเบียนกิจการหรือสัญญาเช่าร้านค้า
2. สเตทเม้นท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
3. ใบเสียภาษี(Tax Return)ย้อนหลัง2ปี
4. สเตทเม้นท์หมุนเวียนบัญชีที่ไทยย้อนหลัง 6 เดือน(ถ้ามี)

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

1. ค่าส่งแบบฟอร์มขอสินเชื่อและค่าดำเนินการไม่มีค่าใช้จ่าย
2 .ค่าดำเนินการ 1.9% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 60,000 บาท กรณีขอยกเลิกภายหลังอนุมัติแล้วคิดค่าปรับ 0.95% ของวงเงินอนุมัติ
3. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
4. ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษใบละ 800-900 บาทประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล หรือค่าใช้จ่ายประทับตรารับรองจากสถานฑูตไทยในประเทศที่พักอาศัย
5. เมื่อได้รับใบอนุมัติลูกค้าชำระ 50% ของค่าธรรมเนียม (1.9%) ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติภายใน 7 วัน
6. ลูกค้าชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ของค่าธรรมเนียม (1.9%) ก่อนการเซ็นต์สัญญาเงินกู้และโอนหลักประกันที่กรมที่ดิน

หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา