สินเชื่อขายฝากที่อยู่อาศัย หรือ Refinance

สินเชื่อขายฝากที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือ Refinance ขายฝาก (ที่อยู่อาศัย)

ขายฝากที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือ Refinance ขายฝาก
– ในระบบ (ดอกเบี้ยตามกฏหมาย) ร้อยละ 1.00% ต่อเดือน
– ต่อสัญญาสูงสุดได้ 15 ปี

วงเงินกู้
– วงเงินสูงสุด 50% ของราคาประเมินเอกชน (บริษัทประเมินราคาภายใต้ กลต.กำกับ)
– สัญญาปีต่อปี ต่อสัญญาได้สูงสุด 15 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– อายุ 20 ปีเต็ม

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรปชช. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ทะเบียนสมรส
4. ใบเสร็จชำระค่างวดขายฝาก 3 เดือน(ถ้ามี)
5. สำเนาโฉนด หรือ น.ส 3 ก. หน้า-หลังทุกแผ่น

ประมาณการค่าใช้จ่าย

1. ค่าประเมินหลักประกัน 3,000-7,000 บาท ขึ้นกับระยะทาง (ชำระหน้างาน)
2. ประกันอัคคีภัยหลักประกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักประกัน
3. ค่าจดขายฝากกรมที่ดิน และไถ่ถอนขายฝาก (โอนคืนขายฝาก)
4. ค่าดำเนินการจดขายฝากกรมที่ดิน 2,000 – 5,000 บาท
5. อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ
– 1.9% กรณีกู้ผ่าน
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าดำเนินการขอสินเชื่อสามารถหักจากวงเงินกู้ยกเว้นค่าประเมินหลักประกันชำระเงินสดหน้างาน