สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ (บ้าน,ที่ดิน แลกเงิน)

สินเชื่ออเนกประสงค์

ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินก่อน หากคุณไม่ได้อะไรจากเรา คุณไม่ต้องจ่ายเงิน

ใช้เอกสารในต่างประเทศขอสินเชื่อได้

ขั้นตอนขอสินเชื่อทำได้ในประเทศที่คุณอยู่อาศัยไม่ต้องบินกลับไทย

สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถขอรับข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ประสบการณ์ผู้จัดการ สินเชื่อธนาคาร 3 แห่ง ของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติ / อายุ
– สัญชาติไทย
– อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
– ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี
รายได้
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
พนักงานประจำ หรือธุรกิจส่วนตัว
อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมที่ทำงานเดิม) แต่อายุงานณ. ที่ทำงานปัจจุบันต้องมากว่า 6 เดือนหรือขั้นต่ำ 2 ปี(นับรวมที่ทำงานเดิม) แต่ที่ทำงานเดิมต้องผ่าน Probation

กิจการส่วนตัว 1 ปี (ขึ้นไป)

ผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
– สัญชาติไทย
– อายุ 21 ปีเต็ม – ไม่เกิน 72 ปี
– ไม่จำเป็นต้องมีรายได้หรืองานประจำ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อพนักงานประจำ

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารด้านรายได้

กรณีพนักงาน
1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี)
กรณีเจ้าของกิจการ
1. หนังสือจดทะเบียนกิจการ (ทุกหน้า)
2. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
3. ใบเสียภาษีประจำปี 1 ปีล่าสุด
4. เสตทเม้นธนาคาร 6 เดือน
5. รูปถ่ายกิจการหน้าร้าน และภายในร้าน
6. สำเนาพาสปอรตประเทศที่ทำกิจการ

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

1. ค่าดำเนินการ 1.9% ของยอดกู้หรือสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท กรณีขอยกเลิกภายหลังอนุมัติแล้วคิดค่าปรับ 0.95% ของวงเงินอนุมัติ
2. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
3. ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษใบละ 800-1,200 บาท
4. เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติเรียบร้อยแล้วลูกค้าชำระ 70% ของค่าธรรมเนียม (1.9%*70%=1.33%) ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติภายใน 7 วัน
5. ลูกค้าชำระส่วนที่เหลืออีก 30% ของค่าธรรมเนียม (ครึ่งหนึ่งของ1.9% ) ก่อนการเซ็นต์สัญญาเงินกู้และโอนหลักประกันที่กรมที่ดิน

หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา