สินเชื่ออเนกประสงค์

สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ (บ้านแลกเงิน)

สินเชื่ออเนกประสงค์

ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินก่อน หากคุณไม่ได้อะไรจากเรา คุณไม่ต้องจ่ายเงิน

คนไทยในต่างประเทศ หรือชาวต่างประเทศที่ทำงานในไทยขอสินเชื่อได้

ขั้นตอนขอสินเชื่อทำได้ในประเทศที่คุณอยู่อาศัยไม่ต้องบินกลับไทย

สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถขอรับข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ประสบการณ์ผู้จัดการ สินเชื่อธนาคาร 3 แห่ง ของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติ / อายุ
– สัญชาติไทย
– อายุ22(เต็ม)-60 ปี
– ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 15 ปี
รายได้
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
อาชีพ
– ลูกจ้างอายุงาน 2 ปีขึ้นไป
– ธุรกิจส่วนตัว เปิดกิจการ 2 ปี มีเอกสารจดกิจการแสดง​

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องการกรณีรายได้ประจำ

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช. ทะเบียนบ้านที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประเทศที่พักอาศัย
4. สำเนาพาสปอร์ตสามี (ถ้ามี)
5. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านรายได้

1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 3 เดือน
3. สเตทเม้นท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
4. ใบเสียภาษี(Tax Return)ย้อนหลัง2ปี (ถ้ามี)
5. สเตทเม้นท์หมุนเวียนบัญชีที่ไทยย้อนหลัง 6 เดือน(ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องการกรณีธุรกิจส่วนตัว

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช. ทะเบียนบ้านที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประเทศที่พักอาศัย
4. สำเนาพาสปอร์ตสามี (ถ้ามี)
5. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านรายได้

1. หนังสือจดทะเบียนกิจการหรือสัญญาเช่าร้านค้า
2. สเตทเม้นท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
3. ใบเสียภาษี(Tax Return)ย้อนหลัง2ปี
4. สเตทเม้นท์หมุนเวียนบัญชีที่ไทยย้อนหลัง 6 เดือน(ถ้ามี)

รายได้จากการเกษียณงานหรือเงินประกันสังคมสามารถกู้ได้

เอกสารหลักประกัน

1. สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
2. โฉนดหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)​

ประมาณการค่าใช้จ่ายธนาคาร

1. ค่าประเมิน 3,210.- บาท
2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
3. ประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักประกัน
4. ค่าจดจำนองกรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

1. ค่าส่งแบบฟอร์มขอสินเชื่อและค่าดำเนินการไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ค่าดำเนินการ 1.9% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 60,000 บาท กรณีขอยกเลิกภายหลังอนุมัติแล้วคิดค่าปรับ 0.95% ของวงเงินอนุมัติ
3. ทำประกันอัคคีภัย และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
4. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
5. ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารและประทับตรารับรองโดยสถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ราคาใบละ 800 บาท
6. ค่าเช็ค Credit Bureau สำหรับชาวต่างชาติ 300 บาท
7. เมื่อได้รับอนุมัติ ลูกค้าชำระค่าดำเนินการ 50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติภายใน 7 วัน
8. ก่อนการเซ็นต์สัญญาเงินกู้ ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือของยอดที่ได้รับอนุมัติอีก 50% ภายใน 7 วัน