สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสร้างบ้าน

เรื่องเงิน เรื่องบ้าน เรื่องเอกสาร เรื่องง่าย

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสร้างบ้าน เพื่อคนไทยในต่างประเทศ
​ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ
1. บ้านเดี่ยว
2. ทาวน์เฮ้าส์
3. อาคารพาณิชย์
4. คอนโด ห้องชุด
5. ต่อเติมที่อยู่อาศัย
6. ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

ทั้งมือหนึ่ง และมือสองทั่วประเทศไทยทุกจังหวัด

วงเงินกู้
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 60-100%
– สูงสุด ไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ตอบสนองทุกความต้องการ ใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจคุณ

สินเชื่ออเนกประสงค์
1. เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว
2. ซื้อที่ดินเปล่า
3. ชำระหนี้
4. ลงทุนในหรือต่างประเทศ

วงเงินกู้
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 70-80%
– สูงสุด ไม่เกิน 15 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 65 ปี (กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ)
–  หลักประกัน ที่อยู่อาศัยทุกชนิด
– ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้ ประมาณ 30-45 วันทำการ (เฉพาะการยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 

สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน
สร้างบ้านในที่ดินของตนเองหรือ ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านทุกแบบ

วงเงินกู้
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% สำหรับปลูกสร้างบ้าน และ 80% สำหรับซื้อที่ดิน
– สูงสุด ไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 65 ปี (กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ)
–  หลักประกัน สำเนาโฉนด
– ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้ ประมาณ 30-45 วันทำการ (เฉพาะการยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

เอกสารหลักประกัน
1. สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
2. โฉนดหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)​
3. แบบบ้านที่จะสร้าง
4. ใบอนุญาติปลูกสร้างบ้าน

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติ / อายุ
– สัญชาติไทย
– อายุ22(เต็ม)-60 ปี
– ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี
รายได้
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
ลูกจ้างทั่วไป
– ลูกจ้างอายุงาน 2 ปีขึ้นไป (อายุงานที่ปัจจุบันผ่านทดลองงาน รวมกับที่เดิมได้ 2 ปี)
– ธุรกิจส่วนตัว เปิดกิจการ 2 ปี มีเอกสารจดกิจการแสดง​ หรือสัญญาเช่าร้านค้า

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องการกรณีรายได้ประจำ

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช. ทะเบียนบ้านที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประเทศที่พักอาศัย
4. สำเนาพาสปอร์ตสามี (ถ้ามี)
5. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านรายได้

1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 3 เดือน
3. สเตทเม้นท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
4. ใบเสียภาษี (Tax Return) ย้อนหลัง2ปี (ถ้ามี)
5. สเตทเม้นท์หมุนเวียนบัญชีที่ไทยย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องการกรณีธุรกิจส่วนตัว

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช. ทะเบียนบ้านที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประเทศที่พักอาศัย
4. สำเนาพาสปอร์ตสามี (ถ้ามี)
5. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านรายได้

1. หนังสือจดทะเบียนกิจการหรือสัญญาเช่าร้านค้า
2. สเตทเม้นท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
3. ใบเสียภาษี(Tax Return)ย้อนหลัง2ปี
4. สเตทเม้นท์หมุนเวียนบัญชีที่ไทยย้อนหลัง 6 เดือน(ถ้ามี)

รายได้จากการเกษียณงานหรือเงินประกันสังคมสามารถกู้ได้

เอกสารหลักประกัน

1. สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
2. โฉนดหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)​

ประมาณการค่าใช้จ่ายธนาคาร

1. ค่าประเมิน 3,210.- บาท
2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
3. ประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักประกัน
4. ค่าจดจำนองกรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

1. ค่าส่งแบบฟอร์มขอสินเชื่อและค่าดำเนินการไม่มีค่าใช้จ่าย
2 .ค่าดำเนินการ 1.9% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 60,000 บาท กรณีขอยกเลิกภายหลังอนุมัติแล้วคิดค่าปรับ 0.95% ของวงเงินอนุมัติ
3. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
4. ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษใบละ 800-900 บาทประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล หรือค่าใช้จ่ายประทับตรารับรองจากสถานฑูตไทยในประเทศที่พักอาศัย
5. เมื่อได้รับใบอนุมัติลูกค้าชำระ 50% ของค่าธรรมเนียม (1.9%) ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติภายใน 7 วัน
6. ลูกค้าชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ของค่าธรรมเนียม (1.9%) ก่อนการเซ็นต์สัญญาเงินกู้และโอนหลักประกันที่กรมที่ดิน

หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา