สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ (บ้าน,คอนโด,ตึกแถว แลกเงิน)

สินเชื่ออเนกประสงค์

ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินก่อน หากคุณไม่ได้อะไรจากเรา คุณไม่ต้องจ่ายเงิน

ใช้เอกสารในต่างประเทศขอสินเชื่อได้

ขั้นตอนขอสินเชื่อทำได้ในประเทศที่คุณอยู่อาศัยไม่ต้องบินกลับไทย

สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถขอรับข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ประสบการณ์ผู้จัดการ สินเชื่อธนาคาร 3 แห่ง ของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติ / อายุ
– สัญชาติไทย
– อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
– ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี
รายได้
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
พนักงานประจำ หรือธุรกิจส่วนตัว
อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมที่ทำงานเดิม) แต่อายุงานณ. ที่ทำงานปัจจุบันต้องมากว่า 6 เดือนหรือขั้นต่ำ 2 ปี(นับรวมที่ทำงานเดิม) แต่ที่ทำงานเดิมต้องผ่าน Probation

กิจการส่วนตัว 1 ปี (ขึ้นไป)

ผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
– สัญชาติไทย
– อายุ 21 ปีเต็ม – ไม่เกิน 72 ปี
– ไม่จำเป็นต้องมีรายได้หรืองานประจำ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อพนักงานประจำ

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารด้านรายได้

กรณีพนักงาน
1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี)
กรณีเจ้าของกิจการ
1. หนังสือจดทะเบียนกิจการ (ทุกหน้า)
2. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
3. ใบเสียภาษีประจำปี 1 ปีล่าสุด
4. เสตทเม้นธนาคาร 6 เดือน
5. รูปถ่ายกิจการหน้าร้าน และภายในร้าน
6. สำเนาพาสปอรตประเทศที่ทำกิจการ

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

1. ค่าอนุมัติสินเชื่อ 2.5% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 95,000 บาท (ราคาหลักประกันน้อยกว่า 10,000,000 บาท / คิด 1.5% ของเงินกู้หรือไม่เกิน 200,000 บาท(ราคาหลักประกันตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป) กรณีขอยกเลิกภายหลังอนุมัติแล้วคิดค่าปรับ 1.25% ของวงเงินอนุมัติ
2. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
3. ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษใบละ 900-1,100 บาทประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล หรือค่าใช้จ่ายประทับตรารับรองจากสถานฑูตไทยในประเทศที่พักอาศัย
4. ลูกค้าชำระค่าอนุมัติสินเชื่อ เมื่อได้รับใบอนุมัติหรือรายละเอียดอนุมัติ หรือสัญญาเงินกู้

หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา