สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
Home Loans
Home loan for Thais living abroad. Getting a home loan can be easy and straightforward process.
สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์
Multi-purpose loan
Home for Cash allow you to meet all your needs and spend anything on your own.
Credit for sale
Credit for sale (1.25% interest per month in the system), Refinance of sale with right of redemption
Thai marriages
Thai marriages, foreigners earning income in Thailand or abroad can apply for both housing
Foreigners working in Thai
Foreigners working in Thailand The borrower alone or not married with Thais to buy housing only condominiums. (Must have a valid alien visa)

Our Clients

คนไทยในต่างประเทศ

Khun Ning from Australia – home loans

Khun Ning

คนไทยในต่างประเทศ

Khun Sakorn from Japan – commercial buildings 60%

Khun Sakorn

คนไทยในต่างประเทศ

Khun Jacky Langhorne from England – home loans 100%

Khun Jacky Langhorne

คนไทยในต่างประเทศ

Khun Rungtip home loans 100%

Khun Rungtip

คนไทยในต่างประเทศ

Khun Melda (Tarn) from Denmark – Home loans 100%

Khun Melda (Tarn)

Khun Watcharee & Khun Arranuch from Switzerland – home loans 95%

Khun Watcharee

คนไทยในต่างประเทศ

Khun Janthana & Khun Brown from Netherlands – residential condominiums at Rayong

Khun Janthana

คนไทยในต่างประเทศ

Khun Aoun(Dusit) from Australia – residential condominiums 100%

Khun Aoun(Dusit)

สินเชื่อคอนโด

Khun Jay from Australia – residential condominiums 100%

Khun Jay

คนไทยในต่างประเทศ

Khun Bom from Geneva, Switzerland – home loan at Hua Hin

Khun Bom

Customer Reviews

Knowledge Sharing

Contact Us